UAKTUALNIENIE dot. wyprawki szkolnej w roku szkolnym 2013/2014

2 września 2013 przez

W roku szkolnym 2013/2014 programem objęci będą uczniowie klasy II szkoły ponadgimnazjalnej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

DOCHÓD netto na osobę 456 zł, pozwalający na otrzymanie zwrotu kosztów zakupu podręczników.

W przypadku, gdy dochód na jedną osobę przekracza powyższą kwotę a rodzina jest w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej, losowej (bezrobotność), wielodzietność, rodzina niepełna, ubóstwo, niepełnosprawność, alkoholizm, kalectwo, sytuacje kryzysowe, wypadki losowe, może złożyć wniosek do dyrektora wraz z uzasadnieniem.
Liczba uczniów, którym przyznana zostanie pomoc nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów.
W 2013r. programem objęci będą także uczniowie słabowidzący, niesłyszący oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej i posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (bez względu na klasę i dochody) oraz w roku szkolnym 2013/2014 są uczniami technikum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, zasadniczej szkoły zawodowej.

WNIOSEK wraz z uzasadnieniem i zaświadczeniami o dochodach należy składać do dyrektora szkoły 9 września 2013r.(poniedziałek)
Wniosek do pobrania u pedagoga szkolnego.

Rozliczenie na podstawie faktur imiennych na ucznia lub rodzica, rachunku, paragonu lub w uzasadnionych przypadkach- oświadczenie.

Kwota zwrotu:
do 445 zł dla uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych Tech., LO

Pedagog Szkolny
Justyna STOPA

Tagi