Wyprawka Szkolna – Informacje

16 czerwca 2014 przez

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w:

  • klasach II, III, IV szkoły podstawowej,
  • klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum.

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia w zawodach, objęto także uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazja,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znaczącym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. Zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014r. dla uczniów wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w bieżącym roku kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 złotych na osobę w rodzinie.

Dofinansowanie wynosi 445 zł na ucznia. Rozliczenie na podstawie faktur  imiennych na ucznia lub rodzica, paragonów lub oświadczenia o zakupie podręczników.

WNIOSEK I WIĘCEJ INFORMACJI U PEDAGOGA SZKOLNEGO NA POCZĄTKU NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Informuję, że projekt programu „Wyprawka szkolna” na 2014 r. dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Akty prawne → Projekty aktów prawnych od 2008 → Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych → Uzgodnienia → Projekt

Pedagog

Justyna Stopa

Tagi