Informacje dotyczące rekrutacji 2006

Informacje dotyczące rekrutacji:

Charakterystyka zawodów  w  4-letnim Technikum nr 18

Technik elektronik

Technicy elektronicy mogą podejmować pracę w zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane urządzenia elektroniczne, na stanowiskach uruchamiaczy, konserwatorów i kontrolerów jakości, w warsztatach naprawczych urządzeń elektronicznych, w zakładach instalujących urządzenia elektroniczne, w placówkach badawczo-rozwojowych, w pracowniach i biurach konstrukcyjno-technologicznych zajmujących się projektowaniem urządzeń elektronicznych.

Technik elektryk

Technicy elektrycy mogą być zatrudnieni w różnych gałęziach gospodarki, w produkcji i montażu urządzeń i aparatów elektrycznych oraz zakładach naprawczych urządzeń i sprzętu elektrycznego.

Technik mechanik

Absolwent znajduje zatrudnienie w sferze produkcyjnej i usługowej niemal we wszystkich działach gospodarki związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych.

Technik budownictwa okrętowego

Obszar zatrudnienia absolwentów może być związany zarówno z konstrukcją i technologią kadłubów okrętowych, jak też z urządzeniami oraz systemami siłowni, wyposażenia maszynowego i ogólnookrętowego. Absolwenci nabywają umiejętności w zakresie technik komputerowych wykorzystywanych w przemyśle.

Technik mechatronik

Zakres kształcenia obejmuje interdyscyplinarną dziedzinę techniki (połączenie mechaniki i elektroniki), która znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jest to połączenie mechaniki precyzyjnej, elektronicznych układów sterujących i informatyki w celu projektowania, wytwarzania i eksploatacji inteligentnych systemów automatyki.

Technik informatyk

Uczniowie zdobywają  nowoczesną wiedzę i nabywają umiejętności w zakresie systemów operacyjnych i sieci komputerowych, urządzeń techniki komputerowej, programowania strukturalnego i obiektowego oraz multimediów i grafiki komputerowej.

 

 

Charakterystyka profili  w  3-letnim  XVIII Liceum Profilowanym

Profil administracyjno-ekonomiczny

Umożliwia ukształtowanie podstawowych umiejętności związanych z funkcjonowaniem człowieka w warunkach gospodarki rynkowej. Przybliża zakres zagadnień edukacji ekonomicznej od rachunkowości poprzez pracę biurową, aż po marketing i zarządzanie firmą.

Profil zarządzanie informacją

Przygotowuje ucznia do korzystania i przetwarzania różnych form przekazu informacji i umożliwia dalsze kształcenie w różnych branżach zawodowych: informatyka, informacja naukowa, bibliotekoznawstwo, fotografika, urządzenia audiowizualne, techniki multimedialne, systemy bazodanowe czy grafika komputerowa.

Przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym w 3 – letnim  XVIII Liceum Ogólnokształcącym:

  • język polski, język angielski, historia
  • język polski, język niemiecki, historia
  • język angielski, biologia, chemia
  • język polski, geografia, matematyka
  • informatyka, matematyka, fizyka
Terminarz


Składanie dokumentów do wybranych szkół:

  • w których będzie przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych
  • do pozostałych szkół

W przypadku elektronicznego naboru do szkół miejsce składania dokumentów wskaże organ prowadzący szkoły

od 22 maja 2006r.

do 2 czerwca 2006r

do 21 czerwca 2006r.

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów

od 5 czerwca 2006r.

do 16 czerwca 2006r.

Dostarczanie do wybranych szkół kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 czerwca 2006r.

do 27 czerwca 2006r.

do godz. 11.00

Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów przyjętych do szkoły

28 czerwca 2006r.

godz. 11.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 30 czerwca 2006r.

do godz. 11.00

Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły

30 czerwca 2006r.

godz.15.00

Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami

od 3 lipca 2006r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 30 czerwca

5 lipiec 2006r.

do godz. 14.00

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia listy przyjętych do szkoły