Cykl kształcenia:              3 lata

Kwalifikacje: K1-montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych (EE.05)

Języki obce:

angielski (od podstaw, 1h/1h/2h)

angielski (kontynuacja, 1h/1h/2h)

Przedmioty punktowane: język polski, język angielski, matematyka, informatyka

Kryteria ex-aequo:

1             Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

2             Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Charakterystyka zawodu elektromechanik.

W klasie trzeciej program obejmuje dodatkowo 1 godzinę języka angielskiego w branży elektrycznej.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywanie pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie „elektromechanik” jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,

– ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów,

– montowanie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Rozwijane są kompetencje personalne i społeczne, jak: współpraca w zespole, otwartość na zmiany, radzenie sobie ze stresem, odpowiedzialność za podejmowane działania. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach szkolnych oraz u pracodawców.

Pod koniec klasy III uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikację K1 – montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych (EE.05.).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie „elektromechanik” może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji  EE.26. – eksploatacja maszyn , urządzeń i instalacji elektrycznych oraz uzyskania wykształcenia średniego.

W procesie kształcenia uczniowie korzystają z bazy dydaktycznej Technikum Nr 18 – Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM.

Absolwenci mogą być zatrudniani we wszystkich działach gospodarki związanych z wykorzystywaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń elektrycznych.