Cykl kształcenia:              3 lata

Kwalifikacje: K1-montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (EE. 20)

Języki obce:

angielski (od podstaw, 1h/1h/2h)

angielski (kontynuacja, 1h/1h/2h)

Przedmioty punktowane: język polski, język angielski, matematyka, informatyka

Kryteria ex-aequo:

1             Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

2             Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Charakterystyka zawodu monter mechatronik.

W klasie trzeciej program obejmuje dodatkowo 1 godzinę języka angielskiego w branży mechatronicznej.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie „monter mechatronik” jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,

– wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,

– wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Rozwijane są kompetencje personalne i społeczne, jak: współpraca w zespole, otwartość na zmiany, radzenie sobie ze stresem, odpowiedzialność za podejmowane działania.Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach szkolnych oraz u pracodawców.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w firmach/przedsiębiorstwach branży elektrycznej, elektronicznej i mechatronicznej.

W klasie III uczniowie zdają egzamin potwierdzający kwalifikację K1 – montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Absolwent szkoły może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie „technik mechatronik” po potwierdzeniu dodatkowych kwalifikacji EE.21. – eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Kształcenie zawodowe realizowane jest w nowoczesnych pracowniach elektroniki, automatyki, robotyki i mechatroniki (wyposażenie firmy FESTO). Szkoła ściśle współpracuje na zasadzie podpisanych porozumień z wyższymi uczelniami, m.in. z Politechniką Gdańską oraz stoczniami i zakładami (Stocznia Północna, Stocznia „Remontowa”, Stocznia Gdańsk SA, Rockwell Automation). Szkoła jest współorganizatorem Europejskiego Tygodnia Przemysłu Stoczniowego – pod patronatem Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE oraz ogólnopolskiego konkursu „Barwy morza”.