Cykl kształcenia:              4 lata

Kwalifikacje: K1-montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym (EE.23)

Języki obce:

Pierwszy język obcy:

angielski (od podstaw, 2/2/2/3)

angielski (kontynuacja, 2/2/2/3)

Drugi język obcy:

niemiecki (od podstaw, 1/1/1/2)

niemiecki (kontynuacja, 1/1/1/2)

Przedmioty punktowane: język polski, jęz. obcy, matematyka, informatyka

Kryteria ex-aequo:

1             Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

2             Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Charakterystyka zawodu technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.

W tej klasie realizowana będzie matematyka i fizyka w zakresie rozszerzonym. Przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo.
Program obejmuje dodatkowo język angielski zawodowy.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Współczesny „technik automatyk sterowania ruchem kolejowy” jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– montowanie, diagnozowanie, remontowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

– montowanie i eksploatowanie urządzeń zabezpieczania ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych,

– montowanie i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej,

– budowanie i eksploatowanie urządzeń sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym,

– prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

W ramach kształcenia uczniowie nauczą się wykonywać rysunki techniczne z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania – program AUTO-CAD

Pod koniec I semestru klasy IV odbywa się egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację K1 – montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym (EE.23.)

Absolwent kończący szkołę może podejmować pracę w gałęziach gospodarki, w różnym stopniu związanych z transportem kolejowym, zarówno w obszarze produkcji jak i eksploatacji. Technicy nadzorują pracę robotników, wspomagają pracę inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania związane z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją.