Cykl kształcenia:              4 lata

Kwalifikacje: K1-wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających (M6 .22), K2-organizacja budowy i remontu jednostek pływających (M6.33)

Języki obce:

Pierwszy język obcy:

angielski (od podstaw, 2/2/3/3)

angielski (kontynuacja, 2/2/3/3)

Drugi język obcy:

niemiecki (od podstaw, 1/1/1/2)

niemiecki (kontynuacja, 1/1/1/2)

Przedmioty punktowane: język polski, jęz. obcy, matematyka, informatyka

Kryteria ex-aequo:

1             Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

2             Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Charakterystyka zawodu technik budownictwa okrętowego.

W tej klasie realizowana będzie matematyka i fizyka w zakresie rozszerzonym. Przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo.
Program obejmuje dodatkowo język angielski zawodowy.

 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykorzystywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie „technik budowy jednostek pływających” jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– wykonywania obróbki blach i profili hutniczych,

– prefabrykowania i montowania kadłuba jednostek pływających,

– wykonywania prac remontowych kadłuba jednostek pływających ,

– opracowywanie dokumentacji warsztatowej oraz procesów technologicznych obróbki, prefabrykacji, montażu, wyposażenia i remontu jednostek pływających z wykorzystaniem technik komputerowych,

– badanie właściwości materiałów stosowanych w budownictwie okrętowym,

– wykorzystywanie i nadzorowanie prac związanych z montażem jednostek pływających, ich wyposażaniem oraz remontami.

Pod koniec klasy II uczniowie zdają egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację K1 – wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających; pod koniec I semestru klasy IV egzamin potwierdzający drugą kwalifikację K2 – organizacja budowy i remontu jednostek pływających (M6.33.).

Obszar zatrudnienia absolwentów może być związany zarówno z konstrukcją i technologią kadłubów okrętowych, jak też z urządzeniami oraz systemami siłowni, wyposażenia maszynowego i ogólnookrętowego. Absolwenci nabywają umiejętności w zakresie technik komputerowych wykorzystywanych w przemyśle.

Absolwenci są pilnie poszukiwani przez polski przemysł okrętowy; szerokie możliwości zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej.