Nowy zawód – Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Technik chłodnictwa i klimatyzacji – to nowy zawód w obecnie obowiązującej klasyfikacji szkolnictwa zawodowego.
Kształcenie w tym zawodzie wynika z potrzeby przygotowania odpowiedniej kadry do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem określonych warunków klimatycznych, czyli właściwej temperatury powietrza w różnych pomieszczeniach.

Cykl kształcenia:              4 lata

Kwalifikacje:K.1 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych (EE.15)
K.2. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych (EE.16)

 Języki obce:

Pierwszy język obcy:

angielski (od podstaw, 2/3/2/3)

angielski (kontynuacja, 2/3/2/3)

Drugi język obcy:

niemiecki (od podstaw, 1/1/1/2)

niemiecki (kontynuacja, 1/1/1/2)

Program obejmuje dodatkowo język angielski zawodowy.

Przedmioty punktowane: język polski, jęz. obcy, matematyka, informatyka

Kryteria ex-aequo:

1             Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

2             Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Charakterystyka zawodu:

Technik chłodnictwa i klimatyzacji organizuje i wykonuje prace związane z montażem, uruchamianiem oraz obsługą instalacji oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych i pomp ciepła, a także wykonywaniem remontów oraz usuwaniem awarii.

Egzamin potwierdzający kwalifikację K.1 Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych (EE.15) odbywa się w klasie III, a kwalifikację  K.2. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych (EE.16)  w klasie IV.

Chłodnictwo i klimatyzacja jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin przemysłu, a technicy tego zawodu należą do grupy najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy. Absolwenci tego zawodu mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się montażem, obsługą i naprawą instalacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, a także w innych działach gospodarki. Szybkie przeobrażenia w technice, technologii chłodniczej i klimatyzacyjnej, organizacji produkcji i usługach wymagają przygotowania specjalistów w tym zawodzie.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji:
• przygotowuje i montuje urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne do montażu
• dokonuje oceny jakości i stanu technicznego urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych
• konserwuje i naprawia urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne
Uczeń nabędzie w procesie kształcenia takie umiejętności jak:
• montowanie urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych
• eksploatacja, konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych
Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować:
• w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, konserwacji, napraw urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.