Cykl kształcenia:              4 lata

Kwalifikacje: K1-montaż i obsługa maszyn i urządzeń (M6.17), K2-organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń (M6.44)

Języki obce:

Pierwszy język obcy:

angielski (od podstaw, 2/2/3/3)

angielski (kontynuacja, 2/2/3/3)

Drugi język obcy:

niemiecki (od podstaw, 1/1/1/2)

niemiecki (kontynuacja, 1/1/1/2)

Przedmioty punktowane: język polski, jęz. obcy, matematyka, informatyka

Kryteria ex-aequo:

1             Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

2             Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Charakterystyka zawodu technik mechanik.

W tej klasie realizowana będzie matematyka i fizyka w zakresie rozszerzonym. Przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo.
Program obejmuje dodatkowo język angielski zawodowy.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie „technik mechanik” jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– dokonywania montażu maszyn i urządzeń,

– instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń ,

– obsługiwania maszyn i urządzeń,

– organizowania procesu produkcji.

Zawód ten jest zawodem uniwersalnym ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej, umożliwia łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Egzamin potwierdzający kwalifikację K1 odbywa się w klasie III, a drugą K2 – w klasie IV.

Uczniowie odbywają 4 tyg. (160 godzin) praktykę zawodową w klasie III.

Kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest w szkolnych pracowniach specjalistycznych oraz u pracodawców. W realizacji kształcenia zawodowego szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami (Politechnika Gdańska, Akademia Morska, Akademia Marynarki Wojennej) oraz z pracodawcami ( Bibus – Menos, Mogul Bimet, Remontowa Shipbuilding, Stocznia Gdańsk, Unilever Polska, Telkom – Telmor, Rockwell Automation).