Cykl kształcenia:              4 lata

Kwalifikacje: K1-montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (EE.20), K2-eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (EE.21)

 Języki obce:

Pierwszy język obcy:

angielski (od podstaw, 2/3/2/3)

angielski (kontynuacja, 2/3/2/3)

Drugi język obcy:

niemiecki (od podstaw, 1/1/1/2)

niemiecki (kontynuacja, 1/1/1/2)

Przedmioty punktowane: język polski, jęz. obcy, matematyka, informatyka

Kryteria ex-aequo:

1             Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

2             Kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Charakterystyka zawodu:

W tej klasie realizowana będzie matematyka i fizyka w zakresie rozszerzonym. Przedmiot uzupełniający – historia i społeczeństwo.
Program obejmuje dodatkowo język angielski zawodowy.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykorzystywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie „technik mechatronik” jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,

– eksploatowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,

– projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,

– programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych,

Pod koniec I semestru klasy III odbywa się egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację K1 – montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych (EE.20); pod koniec I semestru klasy IV egzamin potwierdzający kwalifikację K2 – eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych (EE.21.).

Zakres kształcenia obejmuje interdyscyplinarną dziedzinę techniki (połączenie mechaniki, elektroniki i informatyki), która znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jest to połączenie mechaniki precyzyjnej, elektronicznych układów sterujących i informatyki w celu projektowania, wytwarzania i eksploatacji inteligentnych systemów automatyki. Kształcenie zawodowe realizowane jest w nowoczesnych pracowniach elektroniki, automatyki, robotyki i mechatroniki (wyposażenie firmy FESTO). Szkoła ściśle współpracuje na zasadzie podpisanych porozumień z wyższymi uczelniami, m.in. z Politechniką Gdańską oraz stoczniami i zakładami (Stocznia Północna, Stocznia „Remontowa”, Stocznia Gdańsk SA, Rockwell Automation). Szkoła jest współorganizatorem Europejskiego Tygodnia Przemysłu Stoczniowego – pod patronatem Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE oraz ogólnopolskiego konkursu „Barwy morza”.

Szkoła jest siedzibą Ośrodka Egzaminacyjnego dla zawodu technik mechatronik.

Nasi Absolwenci znajdują pracę we wszystkich gałęziach gospodarki krajowej i na rynku pracy Unii Europejskiej.