MONTER MECHATRONIK

Monter mechatronik to według specjalistów zajmujących się badaniem rynku pracy to – „zawód przyszłości”. Monter mechatronik może wykonywać pracę na stanowisku operatora urządzeń i systemów mechatronicznych, operatora maszyn manipulacyjnych, montera urządzeń  mechatronicznych, konserwatora maszyn i urządzeń mechatronicznych.

Zawód montera mechatronika stwarza duże możliwości zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Monterzy  mechatronicy mogą wykonywać zadania zawodowe w różnych gałęziach przemysłu, a nawet prowadzić własne firmy produkcyjne i usługowe. Mechatronika znajduje zastosowanie między innymi: w układach sterowania pojazdami, w urządzeniach automatyki, w obrabiarkach sterowanych numerycznie, w aparaturze medycznej, w robotach przemysłowych, itp.

Słowo „mechatronika” jest połączeniem mechaniki, elektroniki i informatyki – ma ono charakter  interdyscyplinarny.

Nauka zawodu monter mechatronik daje podstawę do zdobycia wiedzy z zakresu elektroniki, mechaniki i informatyki.

Absolwent szkoły zawodowej w zawodzie monter mechatronik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– montowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

– wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych

W zawodzie monter mechatronik – uczniowie w procesie kształcenia zdobywają kwalifikacje w zakresie:

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

W programie nauczania dla zawodu monter mechatronik:

– na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczono – 640 godz.

– na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczono – 970 godz.

Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym teoretycznym:

1.            Elektrotechnika i elektronika

2.            Technologie i konstrukcje mechaniczne

3.            Pneumatyka i hydraulika

4.            Urządzenia i systemy mechatroniczne

5.            Działalność gospodarcza w branży mechatronicznej

6.            Język obcy w branży mechatronicznej

Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym praktycznym:

1.            Pomiary elektryczne i elektroniczne

2.            Technologie wytwarzania i konstrukcje mechaniczne – zajęcia praktyczne

3.            Elementy i układy pneumatyki i hydrauliki

4.            Elementy, urządzenia i systemy mechatroniczne

Zajęcia zawodowe praktyczne odbywają się w pracowniach szkolnych oraz u pracodawcy.

Egzamin potwierdzający pierwsza kwalifikację E.3. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację E.4. odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Opracowano na podstawie Programu nauczania dla zawodu „monter mechatronik” 742114 o strukturze przedmiotowej – Warszawa 2012 KOWEZiU