Program koła plastycznego na rok 2007/2008

prowadzący: mgr Zofia Krasnopolska – Wesner

Twórczość plastyczne jest niezmiernie bogatym źródłem satysfakcji. Jest początkiem poszukiwania własnego stylu uczy wytrwałości, odpowiedzialności, współpracy w zespole.
Napisany program koła plastycznego daje uczniom możliwość swobodnego działania, gdyż aktywność plastyczna jest wynikiem jego ekspresji twórczej. Będzie on realizowany wśród uczniów klas I-IV SOiO Conradinum (zarówno w klasach liceum ogólnokształcącego, profilowanego także w technikum ) na zajęciach pozalekcyjnych (wtorek 15.00-16.30). Do wykonania zadań dobrano metody aktywizujące uczniów, jak i różnorodne techniki plastyczne. Program ten poszerza treści, które na zajęciach lekcyjnych udaje się tylko zasygnalizować, a które wzbudzają zainteresowanie uczniów (mam tu na myśli lekcje z wiedzy o kulturze i tematy poświęcone malarzom poszczególnych epok i ich technikom )

CELE:

1. Rozwijanie zdolności, wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia ucznia.
2. Pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia i cieszenia się uzyskanym efektem.
3. Promowanie ucznia uzdolnionego plastycznie przez formę działań motywujących do twórczości.

METODY I FORMY PRACY:

Metody, techniki oraz formy aktywności indywidualnej czy zbiorowej, stosowane przy realizacji programu mają w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby uczniów, rozwijać indywidualne zdolności i zainteresowania. Toteż pomocne w realizacji programu są metody wspierania aktywności twórczej i edukacyjnej uczniów.

TECHNIKI:

Przykładowe techniki plastyczne stosowane w pracy z uczniami:
1. techniki rysunkowe:
– rysowanie ołówkiem, patykiem, świecą.
2. techniki malarskie:
– malowanie farbami kryjącymi
– malowanie akwarelą
– malowanie pastelą
3. techniki graficzne:
– drukowanie stemplem
4. techniki rzeźbiarskie:
– lepienie z plasteliny, gliny
– formowanie z papieru
– konstrukcje przestrzenne

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

– obserwowanie, interpretowanie i przedstawianie w szkicach rysunkowych, malarskich i rzeźbiarskich krajobrazów i zjawisk zachodzących w przyrodzie.
– szkicowanie, malowanie, modelowanie przedmiotów codziennego użytku.
– przedstawianie na płaszczyźnie w bryle treści związanych ze świętami i obrzędami ludowymi.
– projektowanie zaproszeń, kart świątecznych, okładek albumów.
– komponowanie, projektowanie i wykonywanie przestrzennych elementów dekoracyjnych.
– ilustrowanie na płaszczyźnie scen inspirowanych muzyką, tańcem, śpiewem. Interpretowanie tematyki filmowej i teatralnej.
– wyrażanie w rysunku, malarstwie i rzeźbie tematyki realnej i fantastycznej.
– układanie płaskich i przestrzennych kompozycji bukietowych z zasuszonych traw, kwiatów, liści i gałązek.
– kompozycja jednoosiowa i wieloosiowa.
– obserwowanie przedmiotów i zjawisk w terenie.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

– zajęcia oparte na swobodnym wyrażaniu kreską i plamą przeżyć i uczuć.
– zajęcia prowadzające nowe techniki plastyczne
– zajęcia poświęcone percepcji dzieł plastycznych
– szkice interpretacyjne przedmiotów, postaci ludzkich i zwierzęcych, architektury w plenerze.
– uczestnictwo w konkursach i olimpiadach plastycznych (m.in. organizowanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie i Pałac Młodzieży w Gdańsku )
– zajęcia poświęcone oglądaniu reprodukcji albumów, słuchaniu muzyki
– przygotowywanie dekoracji okolicznościowych scenografii i rekwizytów.
– gromadzenie pamiątek rodzinnych, szkolnych widokówek, roślin suszonych i przedmiotów do martwej natury.

OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ:

Praca poszczególnych członków zespołu oceniana jest na bieżąco, w formie słownej podczas i po zakończeniu pracy. Ważne jest, aby to była ocena raczej pozytywna ze szczególnym wskazaniem tych elementów, nad którymi uczeń powinien jeszcze popracować. Istotna jest pochwała i wskazanie dobrych stron i rozwiązań ucznia np. oryginalność, ciekawa kolorystyka, dobra kompozycja itp. Dobre rezultaty przynosi informowanie ucznia, co jakiś czas o jego postępach.
Powyższe formy oceny są wystarczające, by motywować uczniów do pracy i zapewniają bezstresowe uczestnictwo w pracach koła plastycznego.

UCZEŃ POTRAFI:

– wyrazić uczucia i emocje za pomocą podstawowych środków wyrazu plastycznego
– dobierać materiały i narzędzia odpowiednio do stosowanej techniki
– przygotować własny warsztat pracy zgodnie z działaniem
– stosować różne techniki plastyczne w swoich pracach poszukując nowych rozwiązań
– realizować własne pomysły i umie je zaprezentować, dostrzegać i wyrażać w swojej pracy plastycznej piękno otaczającej rzeczywistości
– ocenić uzyskane efekty w swojej pracy przedstawiając mocne i słabe strony
– omawiać inne prace plastyczne z rozróżnieniem stosownej techniki, omówieniem kompozycji i kolorystyki
– współpracować w grupie

EWALUACJA:

Do przeprowadzenia ewaluacji posłużę się:
– opinią uczestników koła w postaci ankiety badającej stopień zadowolenia uczestników z przeprowadzonych zajęć
– analizą osiągnięć grupy i osiągnięć indywidualnych
– dyskusją z grupą w zajęciach podsumowujących: co się udało, a czego nie udało się zrealizować i dlaczego.