Rekrutacja – informacje ogólne

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie winni składać podania w terminie od 14 maja do 22 czerwca br. do godz. 15.oo, bezpośrednio w sekretariacie CONRADINUM lub przesłać je listem poleconym.

(Dokonywanie  ewentualnych  zmian  w  decyzji  o  wyborze  szkoły  i przeniesienie wniosku do innej szkoły do 25 czerwca br.)

Kandydat składa:

– podanie wydrukowane po zalogowaniu się do systemu naborowego,

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego decyduje suma punktów możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym – maksymalnie 200 w tym:

a. 100 punktów – punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu. Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze (biologia, geografia, fizyka, chemia), język obcy nowożytny na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,2 pkt

b. 100 punktów – punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną obowiązkowych zajęć edukacyjnych zapisanych w statucie szkoły (maksymalnie 68 punktów) oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 32 punkty)

2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego oraz każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

* celujący                – 17 punktów

* bardzo dobry     – 14 punktów

* dobry                     – 12 punktów

* dostateczny          8 punktów

3. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a. za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,

b. za udział w konkursach, olimpiadach organizowanych przez Kuratora Oświaty w tym:

* finalista konkursu ponadwojewódzkiego   – 12 punktów,

* finalista konkursu wojewódzkiego        – 10 punktów,

(Konkursami organizowanymi przez Pomorskiego Kuratora Oświaty są konkursy przedmiotowe dla gimnazjalistów z: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, historii, matematyki, informatyki.

c. za osiągnięcia sportowe i artystyczne:

* I-VI miejsce na szczeblu ponadwojewódzkim    – 6 punktów

* I-III miejsce w województwie                 – 5 punkty

* I-III miejsce w powiecie                     – 4 punkty

d. za zajęcie od I – V miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym – 5 punktów

e. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 2 punkty,

Sumuje się liczbę uzyskanych punktów za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, przy czym w podpunktach b i c wybiera się najwyższe osiągnięcie.

 Do podania o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej należy dołączyć:

a. poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

b. poświadczoną przez dyrektora gimnazjum kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

c. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,

d. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów.

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej są:

1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum

2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

Do dokumentów (po potwierdzeniu woli podjęcia nauki), kandydat dołącza:

1. 2 fotografie podpisane na odwrocie pełnym nazwiskiem i imieniem ( fotografie muszą być wykonane wg następujących wymogów: dziewczęta w białej koszulowej bluzce, chłopcy w ciemnej jednolitej marynarce, białej koszuli z ciemnym jednolitym krawatem).

2. kartę informacyjną kandydata

3. kartę zdrowia

4. orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu

Kandydaci  którzy  nie zostali przyjęci do szkoły w dniu 7 lipca br. składają  oryginały dokumentów  od  7  lipca  do 9 lipca br. w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami (o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez uczniów)