TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

Trwająca obecnie modernizacja linii kolejowych w Polsce jest ściśle  związana z wprowadzaniem  nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym.  Szybka kolej miejska oraz kolej metropolitalna stwarzają możliwości znalezienia ciekawej pracy.

Absolwent technikum – zawód technik automatyk sterowania ruchem kolejowym jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– montowanie, diagnozowanie, remontowanie i utrzymywanie  w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym

– montowanie i eksploatowanie  urządzeń zabezpieczania ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych

– montowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej

   budowanie i eksploatowanie urządzeń  sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym

   prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym zna podstawowe zasady systemu ERTMS (European Rail Traffic Management System) i jego części składowych oraz ETCS służący do sygnalizacji kolejowej i automatyzacji prowadzenia pociągów.

W zawodzie Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym uczniowie w procesie kształcenia zdobywają kwalifikacje w zakresie:

E.21. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym.

W programie nauczania dla zawodu technik automatyk sterowania ruchem kolejowym:

– na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczono – 750 godz.

– na kształcenie zawodowe praktyczne  przeznaczono – 750 godz.

Przedmioty: matematyka i fizyka realizowane są w zakresie rozszerzonym, a przedmiotem uzupełniającym jest: historia i społeczeństwo.

Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym teoretycznym:

1.            Elektrotechnika i elektronika

2.            Urządzenia i systemy sterowania ruchem kolejowym

3.            Działalność gospodarcza w branży kolejowej

4.            Język obcy w branży kolejowej

Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym praktycznym:

1.            Pomiary elektryczne

2.            Budowa i montaż urządzeń sterowania ruchem kolejowym

3.            Eksploatacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Uczniowie odbywają w klasie III praktykę zawodową  w wymiarze 4 tygodni (160 godz.) Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym odbywają się w specjalistycznych pracowniach szkolnych oraz u pracodawców. Egzamin potwierdzający kwalifikację E.21. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie i ukończeniu szkoły średniej uczeń otrzymuje dyplom technika automatyka sterowania ruchem kolejowym.

Opracowano na podstawie programu nauczania dla zawodu technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 311 404 o strukturze przedmiotowej, Warszawa 2012, KOWEZiU