TECHNIK BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO

Absolwenci technikum w zawodzie technik budownictwa okrętowego są bardzo poszukiwani na rynku pracy; od wielu lat jest to zawód niszowy.

Pracodawcy zagraniczni cenią sobie polskich pracowników z branży okrętowej.

Technik budownictwa okrętowego:

– uczestniczy w pracach projektowo-konstrukcyjnych z zakresu budownictwa   okrętowego

– opracowuje procesy technologiczne budowy, wyposażenia i remontu okrętu

– dokonuje selekcji i doboru materiałów, armatury, maszyn i urządzeń oraz wyposażenia okrętowego

– obsługuje maszyny i urządzenia oraz nadzoruje ich pracę  podczas operacji obróbczych, montażowych, wyposażeniowych i remontowych

– nadzoruje wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych kadłuba i wyposażenia statku podczas jego budowy i remontu

– kontroluje przestrzeganie przepisów norm międzynarodowych w zakresie jakości produkcji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa użytkowania statku

Absolwenci technikum mogą być zatrudniani w biurach projektowo-konstrukcyjnych z zakresu okrętownictwa, w pracowniach projektowych i technologicznych stoczni lub innych zakładów związanych z okrętownictwem, remontami statków i ich wyposażenia, w służbach specjalistycznych w pionie szefostwa produkcji, szefostwa technicznego w stoczniach produkcyjnych, remontowych oraz zakładach kooperujących.

Zawód technik budownictwa okrętowego jest podzielony na kwalifikacje, co umożliwia uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji, stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Absolwent technikum – zawód technik budownictwa okrętowego jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– wykonywania obróbki blach i profili hutniczych

– prefabrykowania i montowania kadłuba okrętu

– wykonywania prac remontowych kadłuba okrętu

– wykonywania dokumentacji warsztatowej oraz procesów technologicznych obróbki, prefabrykacji, montażu, wyposażenia i remontu okrętów z wykorzystaniem technik komputerowych

– badania właściwości materiałów stosowanych w budownictwie okrętowym

– wykonywania i nadzorowania prac związanych z montażem kadłubów, ich wyposażeniem oraz remontami okrętów

W zawodzie technik budownictwa okrętowego uczniowie w procesie kształcenia zdobywają kwalifikacje w zakresie:

M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu

M.23. Montaż i remont kadłuba okrętu

M.33. Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montaż maszyn i instalacji okrętowych

W programie nauczania dla zawodu technik budownictwa okrętowego:

– na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczono 750 godz.

– na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczono 750 godz.

Przedmioty: matematyka i fizyka realizowane są w zakresie rozszerzonym, a przedmiotem uzupełniającym jest historia i społeczeństwo.

Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym teoretycznym:

1.            Podstawy konstrukcji maszyn

2.            Konstrukcja kadłuba okrętu i rysunek okrętowy

3.            Technologia obróbki i prefabrykacji kadłuba okrętu

4.            Technologia montażu i remontu kadłuba okrętu

5.            Technologia wyposażenia okrętu

6.            Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży okrętowej

7.            Język obcy zawodowy w branży okrętowej

Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym praktycznym:

1.            Techniki wytwarzania

2.            Obróbka i prefabrykacja kadłuba okrętu

3.            Montaż i remont kadłuba okrętu

4.            Wyposażenie kadłuba okrętu

Uczniowie odbywają 4 tyg. (160 godz.) praktykę zawodową w klasie trzeciej.

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym głównie są realizowane w stoczniach, a także w specjalistycznych pracowniach szkolnych oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Egzamin potwierdzający:

– pierwszą kwalifikację M.22. odbywa się pod koniec klasy drugiej

– drugą kwalifikację M.23. odbywa się pod koniec klasy trzeciej

– trzecią kwalifikację M.33. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej

Po zdaniu trzech egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i ukończeniu szkoły średniej uczeń otrzymuje dyplom technika budownictwa okrętowego.