TECHNIK MECHANIK

Zawód technik mechanik swoim zakresem obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja  i naprawa maszyn i urządzeń.

Technicy mechanicy należą do grupy poszukiwanych pracowników, ponieważ jedną z rozwijających się gałęzi gospodarki naszego kraju stanowi przemysł maszynowy.

Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach:

– przemysłu metalowego i maszynowego

– obsługowo-naprawczych

– także w działach gospodarki  zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Zawód ten jest zawodem uniwersalnym ze względu na wszechstronne przygotowanie  w dziedzinie technologii mechanicznej, umożliwia łatwe przekwalifikowanie,  co stwarza  dodatkowe możliwości zatrudnienia.

Zawód technik  mechanik podzielony jest na kwalifikacje, co umożliwia uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji.

Absolwent technikum – zawód technik mechanik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– dokonywania montażu maszyn i urządzeń

– instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń

– obsługiwania maszyn i urządzeń

– organizowania procesu produkcji.

W zawodzie technik mechanik (podbudowa kwalifikacji  M.17) – uczniowie w procesie kształcenia zdobywają kwalifikacje w zakresie:

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

W programie nauczania dla zawodu technik mechanik:

– na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznacza się 750 godz.

– na kształcenie zawodowe praktyczne przeznacza się 750 godz.

Przedmioty: matematyka i fizyka realizowane  są w zakresie rozszerzonym, a przedmiotem uzupełniającym jest – historia i społeczeństwo.

Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym teoretycznym:

1.            Podstawy konstrukcji maszyn

2.            Podstawy sterowania i regulacji maszyn

3.            Technologia montażu maszyn i urządzeń

4.            Podstawy technik wytwarzania

5.            Organizacja procesów produkcji

6.            Działalność gospodarcza w branży mechanicznej

7.            Język obcy (angielski) w branży mechanicznej

Przedmioty realizowane w kształceniu zawodowym praktycznym:

1.            Konstrukcje maszyn

2.            Technologia mechaniczna

3.            Procesy produkcji

4.            Techniki wytwarzania

Uczniowie odbywają 4 tyg. (160 godz.) praktykę zawodową w drugiej klasie i 120 godz. w klasie trzeciej.

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym odbywają się w specjalistycznych pracowniach szkolnych oraz u pracodawców.

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację M.17. odbywa się pod koniec klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację M.44. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i ukończeniu  szkoły średniej uczeń otrzymuje dyplom technika mechanika.

( Opracowano na podstawie programu nauczania dla zawodu technik mechanik 311 504 o strukturze przedmiotowej, Warszawa 2012, KOWEZiU)