TECHNIK MECHATRONIK

Mechatronika to nowoczesna dziedzina wiedzy sięgająca swoim początkiem do lat 70 XX wieku. Jest to kombinacja inżynierii mechanizmów precyzyjnych, sterowania elektronicznego oraz myślenia systemowego w projektowaniu oraz w procesie produkcji. Celem mechatroniki jest poprawianie funkcjonalności systemów technicznych przez powiązanie wiedzy z obszarów mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką, osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu Technik mechatronik jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowana wiedzą z zakresu mechatroniki, używana w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowani są również do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.

Technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora.

Ukończenie szkoły średniej o profilu mechatronika stanowi solidna podbudowę do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników, informatyków i automatyków.

W procesie kształcenia uczniowie zdobywają kwalifikacje w zakresie :

E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych

E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Dla zawodu technik mechatronik przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym są – matematyka i fizyka.

Na kształcenie zawodowe teoretyczne przeznaczono 750 godzin.

Na kształcenie zawodowe praktyczne przeznaczono 750 godzin.

Przedmioty realizowane w kształceniu teoretycznym:

1.            Elektrotechnika i elektronika

2.            Technologie i konstrukcje mechaniczne

3.            Pneumatyka i hydraulika

4.            Urządzenia i systemy mechatroniczne

5.            Działalność gospodarcza w branży mechatronicznej

6.            Język obcy w branży mechatronicznej

Przedmioty realizowane w kształceniu praktycznym :

1.            Pomiary w układach elektrycznych i elektronicznych

2.            Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne

3.            Wykonywanie pomiarów w układach pneumatyki i hydrauliki

4.            Obsługiwanie urządzeń i systemów mechatronicznych

5.            Projektowanie i programowanie w mechatronice

W  klasie III uczniowie odbywają 4 tyg. praktykę zawodową .

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

Po zdaniu trzech egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i ukończeniu szkoły średniej uczeń otrzymuje dyplom technika mechatronika.