Regulamin

Regulamin Wyborów

Organów Samorządu Uczniowskiego

SOiO Conradinum

I.        Zasady ogólne:

1.      Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum

2.      Organami Samorządu Uczniowskiego są:

a.       Samorządy klasowe,

b.      Samorząd szkolny.

3.      Samorządy klasowe składają się z 3 uczniów (gospodarz, z-ca gospodarza, skarbnik), wybierane są przez uczniów danej klasy we wrześniu każdego roku szkolnego w głosowaniu powszechnym, bezpoś5rednim, równym i tajnym.

4.      W skład Samorządu szkolnego wchodzą:

a.       Przewodniczący,

b.      Dwóch zastępców przewodniczącego,

c.       Sekretarz.

5.      Samorząd Szkolny może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, zwane sekcjami. W skład sekcji zapraszani są przedstawiciele poszczególnych klas, zainteresowani przedmiotem działania tych ciał doradczych samorządu. Pracami sekcji kierują poszczególni członkowie Samorządu Szkolnego.

6.      Kadencja Samorządu Szkolnego trwa 1 rok od dnia wyborów.

7.      Samorząd Szkolny może zostać rozwiązany:

a.       Mocą własnej uchwały podjętej większością głosów,

b.      Decyzją większości samorządów klasowych,

c.       Decyzją dyrektora szkoły w przypadku braku aktywności lub łamania prawa.

8.      W razie rozwiązania Samorządu Szkolnego- dyrektor szkoły zarządza przeprowadzenie nowych wyborów w ciągu miesiąca od zakończenia kadencji rozwiązanego samorządu.

9.      Wybory do Samorządu Szkolnego zarządza się nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji samorządu.

10.  Członkiem Samorządu Szkolnego może być wybrany uczeń SOiO Conradinum, który wyraził zgodę na kandydowanie.

11.  Nie mają prawa kandydowania uczniowie, którzy w semestrze poprzedzającym wybory otrzymali nieodpowiednią lub poprawną ocenę zachowania, a także uczniowie choćby z jedną semestralną oceną niedostateczną.

12.  Kandydatów na członków samorządu zgłasza się do Szkolnej Komisji Wyborczej najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów. Zgłoszenie kandydatów powinno być podpisane przez samorząd klasy macierzystej ucznia.

13.  Szkolną Komisje Wyborczą tworzą gospodarze lub zastępcy gospodarzy klas maturalnych, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego. Komisja sporządza i ogłasza kalendarz wyborów do Samorządu Szkolnego.

14.  Po zarejestrowaniu kandydata przez Szkolną Komisję Wyborczą, może on rozpocząć kampanię wyborczą na terenie szkoły.

15.  Wybory do Samorządu Szkolnego odbywają się w głosowaniu tajnym. Karty do głosowania sporządza Szkolna Komisja Wyborcza, umieszczając na nich kandydatów w porządku alfabetycznym oraz opatrując kartę pieczęcią szkoły.

16.  Mandaty członków Samorządu Szkolnego uzyskuje trzech kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów- o zdobyciu mandatu rozstrzygnie losowanie, przeprowadzone przez przewodniczącego Komisji Wyborczej w obecności członków komisji.

17.  Wygaśnięcie mandatu następuje wskutek: skreślenia z listy uczniów „Conradinum”, utraty prawa wybieralności, zrzeczenia się mandatu lub nagany z ostrzeżeniem przed wydaleniem udzielonej przez Radę Pedagogiczną szkoły. W przypadku wygaśnięcia mandatu- członkiem Samorządu Szkolnego zostaje kandydat, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

18.  Obserwatorem wyborów z ramienia dyrekcji i Rady Pedagogicznej SOiO Conradinum jest opiekun Samorządu Szkolnego.

II.     Wybory bezpośrednie.

1.      Prawo wybierania *czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie SOiO Conradinum- wybory są powszechne.

2.      Wybory są bezpośrednie- wyborcy wybierają członków Samorządu Szkolnego bezpośrednio spośród kandydatów zgłoszonych do Szkolnej Komisji Wyborczej. Głosować można tylko osobiście.

3.      Głosowanie odbywa się w dniu ustalonym przez Szkolną Komisję Wyborczą w porozumieniu z dyrektorem „Conradinum”, w godzinach od 9.00 do 14.00. Miejscem głosowania jest aula szkoły, gdzie ustawia się urnę wyborczą.

4.      Przed rozpoczęciem głosowania Szkolna Komisja Wyborcza rozprowadza karty do głosowania w ilości obecnych uczniów w klasie oraz przekazuje zwięzłą informacje o sposobie głosowania i skutkach wadliwego wypełnienia karty.

5.      Nad przestrzeganiem „Regulaminu wyborów” w miejscu i czasie głosowania czuwa Szkolna Komisja Wyborcza. Urny wyborczej od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania otwierać nie wolno.

6.      Na karcie do głosowania wyborca stawia znak „X” z prawej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. Następnie wyborca, w obecności komisji, wrzuca do urny kartę do głosowania.

7.      głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania umieszczono „X” przy więcej niż 1 nazwisku kandydata. Nieważne są również karty do głosowania: przedarte, inne niż urzędowo ustalone, nie opatrzone pieczęcią szkoły lub z dopisanymi nazwiskami. Jeżeli wyborca na karcie do głosowania nie umieścił znaku „X” przy nazwisku żadnego kandydata- jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru.

8.      Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Szkolna Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania i sporządza w 2 egz. Protokół głosowania, w którym należy wymienić liczbę:

a.       Osób uprawnionych do głosowania,

b.      Oddanych głosów,

c.       Głosów nieważnych,

d.      Głosów ważnych,

e.       Głosów ważnych bez dokonania wyboru,

f.        Głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska i imiona wybranych 3 członków Samorządu Szkolnego.

9.      Podział funkcji w Samorządzie Szkolnym:

Kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów obejmuje funkcje przewodniczącego, zaś pozostali – funkcje zaproponowane przez przewodniczącego.

 

Ukonstytuowanie się Samorządu Szkolnego odbywa się w obecności Przewodniczącego Szkolnej Komisji Wybiorczej i opiekuna Samorządu Szkolnego.

10.  Szkolna Komisja Wyborcza w terminie 3 dni podaje do publicznej wiadomości, w postaci obwieszczenia i komunikatu w radiowęźle szkolnym, wyniki głosowania i wyniki wyborów do Samorządu Szkolnego.

11.  Wybory mogą być unieważnione przez dyrektora „Conradinum” w wyniku protestów wyborców wniesionych na piśmie w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów, jeżeli dopuszczono się istotnego naruszenia „Regulaminu wyborów”, które wywarło poważny wpływ na wyniki głosowania lub ich ustalenie. Ponowne wybory przeprowadza się w ciągu 14 dni od daty unieważnienia.

Jeżeli podstawą unieważnienia wyborów były zarzuty odnoszące się do działalności Szkolnej Komisji Wyborczej – dyrektor szkoły powołuje komisję w nowym składzie. Protesty winny być rozpatrzone w ciągu 3 dni od ich wniesienia, przy udziale przewodniczącego Szkolnej Komisji Wyborczej i zainteresowanych.